درس‌های موجود

 پايه دهم

پايه دهم

     آزمون هاي نيم سال تابستاني 
             تابستان 1400

متحرك سازي دوبعدي

متحرك سازي دوبعدي

هر دو گروه 
مطابق برنامه هفتگي 

هنرهاي تجسمي

هنرهاي تجسمي

 شنبه ـ دو گروه 
مطابق برنامه استاد 

شيمي گرافيگ

شيمي گرافيگ

دوشنبه ـ 10 تا 10/45

رياضي (1) گرافيگ

رياضي (1) گرافيگ

چهارسنبه ـ 8 تا 8/45

طراحي (1)

طراحي (1)

سه شنبه ـ 8 تا 9/45

عكاسي (1)

عكاسي (1)

شنبه ـ هر دو گروه 
مطابق برنامه استاد 

متحرك سازي سه بعدي صحنه اي

متحرك سازي سه بعدي صحنه اي

يكشنبه ـ 8 تا 11/45 
مطابق برنامه ريزي استاد