درس‌های موجود

شوراي دبيران و هنرآموزان

شوراي دبيران و هنرآموزان

  جلسات شوراي آموزشي 

 جلسات شوراي دبيران و هنرآموزان 
           

متحرك سازي دوبعدي

متحرك سازي دوبعدي

 • اين كلاس ويژه هنرجويان استاد معروفي است 
 • روز برگزاري: چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : ساعت 8 تا 11/45 صبح 
 • براساس تقسيم بندي هاي كلاسي 

جغرافياي عمومي و استان شناسي پويا نمايي

جغرافياي عمومي و استان شناسي پويا نمايي

اين درس براي هنرجويان سال 10 رشته پويانمايي است 

متحرك سازي دو بعدي

متحرك سازي دو بعدي

 • اين كلاس ويژه هنرجويان استاد جليلي است 
 • روز برگزاري : شنبه  
 • ساعت برگزاري :ساعت 8 تا 11/45صبح 
 • براساس تقسيم بندي هاي كلاسي 

زيست شناسي پايه دهم پويا نمايي

زيست شناسي پايه دهم پويا نمايي

 • روز برگزاري : دوشنه 
 • ساعت برگزاري : 9 تا 9/45 صبح 

طراحي شخصيت در پويا نمايي

طراحي شخصيت در پويا نمايي

 • روز برگزاري: شنبه    و   چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 8 تا 11/45 صبح 
 • براساس گروه بندي هاي كلاسي 

دانش فني پايه پويا نمايي

دانش فني پايه پويا نمايي

يك شنبه 
ساعت 8 تا 8/45 صبح 

رياضي (1) پويا نمايي

رياضي (1) پويا نمايي

 • روز برگزاري : سه شنبه 
 • ساعت برگزاري: 9 تا 9/45 صبح 

تصوير برداري و صدابرداري برنامه هاي تلويزيوني

تصوير برداري و صدابرداري برنامه هاي تلويزيوني

روز برگزاري: سه شنبه 
ساعت برگزاري: ساعت 8 تا 11/45

جغرافياي عمومي و استان شناسي توليد برنامه تلويزيوني

جغرافياي عمومي و استان شناسي توليد برنامه تلويزيوني

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 11 تا 11/45 صبح 

شيمي توليد برنامه تلويزيوني

شيمي توليد برنامه تلويزيوني

 • روز برگزاري : دوشنبه 
 • ساعت برگزاري: 11 تا 11/45 صبح 

رياضي (1) توليد برنامه تلويزيوني

رياضي (1) توليد برنامه تلويزيوني

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري: 10 تا 10/45

رياضي (1) گرافيگ

رياضي (1) گرافيگ

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 8 تا 8/45

جغرافياي عمومي و استان شناسي گرافيگ

جغرافياي عمومي و استان شناسي گرافيگ

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 10 تا 10/45 صبح 

عكاسي (1)

عكاسي (1)

 • روزبرگزاري: شنبه 
 • ساعت برگزاري: ساعت 8 تا 11/45 صبح 

علم مناظر و مرايا

علم مناظر و مرايا

 • روز برگزاري : سه شنبه 
 • ساعت برگزاري: 10 تا 11/45 صبح 

تاريخ هنر ايران

تاريخ هنر ايران

يك شنبه 
ساعت 9 تا 9/45

 الزامات محيط كار

الزامات محيط كار

دوشنبه 

ساعت 9 تا 10

حغرافياي عمومي و استان شناسي نقشه كشي معماري

حغرافياي عمومي و استان شناسي نقشه كشي معماري

اين كلاس براي هنرجويان سال دهم رشته نقشه كشي معماري  است 

شيمي نقشه كشي معماري

شيمي نقشه كشي معماري

 • روز برگزاري : دوشنبه 
 • ساعت برگزاري : 8 تا 8/45 صبح 

رياضي (1) نقشه كشي معماري

رياضي (1) نقشه كشي معماري

 • روز برگزاري : سه شنبه
 • ساعت برگزاري : 8 تا 8/45 صبح 

آشنايي با بناهاي تاريخي

آشنايي با بناهاي تاريخي

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 11 تا 11/45 صبح 

شناخت مواد و مصالح

شناخت مواد و مصالح

 • روز برگزاري : سه شنبه 
 • ساعت برگزاري : 10تا 10/45صبح 

ترسيم فني و نقشه كشي

ترسيم فني و نقشه كشي

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 8 تا 10/45 صبح 

ارزيابي توليد پويانمايي

ارزيابي توليد پويانمايي

روز برگزاري : چهارشنبه
ساعت برگزاري : 8 تا 11/45 صبح

متحرك سازي رايانه اي

متحرك سازي رايانه اي

روز برگزاري : يك شنبه
ساعت برگزاري : 8 تا 11/45 صبح

دانش فني تخصصي توليد برنامه تلويزيوني

دانش فني تخصصي توليد برنامه تلويزيوني

روز برگزاري : يك شنبه
ساعت برگزاري : 8 تا 9/45 صبح

تدوين و صدا گذاري برنامه هاي تلويزيوني

تدوين و صدا گذاري برنامه هاي تلويزيوني

روز برگزاري : شنبه
ساعت برگزاري : 8 تا 11/45 صبح

نگارش متن يرنامه هاي تلويزيوني

نگارش متن يرنامه هاي تلويزيوني

روز برگزاري : چهار شنبه
ساعت برگزاري : 8 تا 10/45 صبح

تاريخ هنر جهان

تاريخ هنر جهان

 • روز برگزاري : چهارشنبه 
 • ساعت برگزاري : 10تا 10/45 صبح  • خط در گرافيگ

  خط در گرافيگ

  روز برگزاري : چهارشنبه
  ساعت برگزاري : 8تا 11/45 صبح
  براساس تقسيم بندي هاي كلاسي

  مباني تصوير سازي

  مباني تصوير سازي

  روز برگزاري : چهارشنبه
  ساعت برگزاري : 8تا 11/45 صبح
  براساس تقسيم بندي هاي كلاسي

  پايه و اصول صفحه آرايي

  پايه و اصول صفحه آرايي

  روز برگزاري : سه شنبه
  ساعت برگزاري : 8تا 11/45 صبح
  براساس تقسيم بندي هاي كلاسي

  كارگاه گرافيگ

  كارگاه گرافيگ

  روز برگزاري : سه شنبه
  ساعت برگزاري : 8تا 11/45 صبح
  براساس تقسيم بندي هاي كلاسي

  متره و برآورد

  متره و برآورد

  روز برگزاري : سه شنبه
  ساعت برگزاري : 8 تا 9/45 صبح

  طراحي فضا و صحنه در پويا نمايي

  طراحي فضا و صحنه در پويا نمايي

  • روز برگزاري: يك شنبه  ـ  دوشنبه 
  • ساعت برگزاري :8 تا 11/45
  • براساس گروه بندي هاي كلاسي 

  فيزيك پويانمايي

  فيزيك پويانمايي

  • روز برگزاري : سه شنبه 
  • ساعت برگزاري : 10تا 10/45 صبح 

  رياضي (2) پويانمايي

  رياضي (2) پويانمايي

  • روز برگزاري : سه شنبه 
  • ساعت برگزاري : 11تا 11/45 صبح 
   

  متحرك سازي سه بعدي صحنه اي

  متحرك سازي سه بعدي صحنه اي

  • روزبرگزاري : يك شنبه  ـ  دوشنبه 
  • ساعت برگزاري :ساعت8 تا 11/45 صبح 
  • براساس گروه بندي هاي كلاسي 

  گويندگي، اجرا و بازيگري

  گويندگي، اجرا و بازيگري

  • روز برگزاري : دوشنبه 
  • ساعت برگزاري : 8 تا 11/45 صبح 

  فيريك توليد برنامه تلويزيوني

  فيريك توليد برنامه تلويزيوني

  • روز برگزاري : سه شنبه 
  • ساعت برگزاري : 11تا 11/45 صبح 

  رياضي ( 2 ) توليد برنامه تلويزيوني

  رياضي ( 2 ) توليد برنامه تلويزيوني

  • روز برگزاري : چهارشنبه 
  • ساعت برگزاري : 9تا 9/45 صبح 

  فيزيك گرافيگ

  فيزيك گرافيگ

  • روز برگزاري : يك شنبه 
  • ساعت برگزاري : 10تا 10/45 صبح 

  تاريخ معاصر ايران گرافيگ

  تاريخ معاصر ايران گرافيگ

  • روز برگزاري : چهارشنبه 
  • ساعت برگزاري : 8 تا 8/45 صبح 

  سواد رسانه ايي

  سواد رسانه ايي

  دوشنبه  

  ساعت 10 تا 11 

  فيزيك نقشه كشي معماري

  فيزيك نقشه كشي معماري

  روز برگزاري : دوشنبه
  ساعت برگزاري : 11تا 11/45 صبح

  رياضي (2) نقشه كشي معماري

  رياضي (2) نقشه كشي معماري

  روز برگزاري : سه شنبه
  ساعت برگزاري : 10 تا 10/45 صبح

  تاريخ معاصر ايران نقشه كشي معماري

  تاريخ معاصر ايران نقشه كشي معماري

  روز برگزاري : چهارشنبه
  ساعت برگزاري : 9 تا 9/45 صبح

  نقشه كشي معماري

  نقشه كشي معماري

  روز برگزاري : شنبه
  ساعت برگزاري : 8 تا 10/45صبح

  عناصر و جزئيات

  عناصر و جزئيات

  روز برگزاري : سه شنبه
  ساعت برگزاري : 8 تا 9/45 صبح

  تاسيسات ساختماني

  تاسيسات ساختماني

  روز برگزاري : شنبه
  ساعت برگزاري : 11تا 11/45 صبح