درس‌های موجود

طراحي شخصيت در پويا نمايي ـ استاد معروفي

طراحي شخصيت در پويا نمايي ـ استاد معروفي

چهارشنبه ـ هر دو گروه 
مطابق گروه بندي استادان 

متحرك سازي دوبعدي

متحرك سازي دوبعدي

 شنبه ـ  هر دو گروه 
مطابق برنامه ريزي استاد 

هنرهاي تجسمي

هنرهاي تجسمي

 شنبه ـ دو گروه 
مطابق برنامه استاد 

شيمي گرافيگ

شيمي گرافيگ

دوشنبه ـ 10 تا 10/45

رياضي (1) گرافيگ

رياضي (1) گرافيگ

چهارسنبه ـ 8 تا 8/45

طراحي (1)

طراحي (1)

سه شنبه ـ 8 تا 9/45

عكاسي (1)

عكاسي (1)

شنبه ـ هر دو گروه 
مطابق برنامه استاد 

طراحي فضا و صحنه در پويا نمايي

طراحي فضا و صحنه در پويا نمايي

يكشنبه ـ دوشنبه  8 تا 11/45 
مطابق برنامه ريزي استاد

فيزيك پويانمايي

فيزيك پويانمايي

سه شنبه ـ 11 تا 11/45

طراحي (2) ـ گرافيگ

طراحي (2) ـ گرافيگ

سه شنبه ـ 10 تا 11/45

چاپ دستي (1)

چاپ دستي (1)

دوشنبه ـ هر دو گروه 
بر اساس بندي  تقسيم استاد 

عكاسي (2)

عكاسي (2)

دوشنبه ـ هر دو گروه 
بر اساس بندي  تقسيم استاد 

فيزيك گرافيگ

فيزيك گرافيگ

يكشنبه ـ 10 تا 10/45

خط در گرافيگ

خط در گرافيگ

سه شنبه ـ  هر دو گروه 
با برنامه ريزي استاد

مباني تصوير سازي

مباني تصوير سازي

سه شنبه ـ هردو گروه 
با برنامه ريزي استاد

پايه و اصول صفحه آرايي

پايه و اصول صفحه آرايي

چهارشنبه ـ هردو گروه 
با برنامه ريزي استاد

مباني طراحي معماري

مباني طراحي معماري

دوشنبه ـ دو گروه 
با برنامه ريزي استاد

نقشه برداري

نقشه برداري

يكشنبه ـ هر دو گروه 
مطابق با برنامه ريزي استاد 

حجم شناسي  و ماكت سازي

حجم شناسي و ماكت سازي

يك شنبه ـ هر دو گروه
مطابق برنامه ريزي استاد

كاربرد رايانه در نقشه كشي معماري

كاربرد رايانه در نقشه كشي معماري

دوشنبه ـ هر دو گروه
با برنامه ريزي استاد

متره و برآورد

متره و برآورد

سه شنبه ـ 8 تا 9/45